nl en
Glastuinbouwshop, voor al uw gewasbeschermingsmiddelen en meer!
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden en privacy verklaring

 1. Algemeen
  1. Onder Glastuinbouwshop (onderdeel van Q-chem B.V.) wordt in deze algemene voorwaarden en elders op deze website verstaan de internetwinkel gevestigd, De Trompet 1918, 1967 DB Heemskerk
Telefoon nummer: 0251-254405
Maandag t/m Vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@glastuinbouwshop.nl
K.v.K- nummer: 37110058 handelsregister Kamer van Koophandel te Alkmaar.
BTW- identificatienummer: NL8126.66.537.B01
IBAN: NL17 ABNA 050 415 2807       BANK: ABN AMRO      BIC: ABNANL2A
Ter name van: Q-chem B.V.
 
 1. Voorwaarden en privacy verklaring
  1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  2. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Glastuinbouwshop is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.
  3. Informatie verzonden aan Glastuinbouwshop via de e-mail of de website van Glastuinbouwshop is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.
 
 1. Registratie en Bestelling
  1. De klant/koper kan producten bestellen. Voor bestelling gelden de door Glastuinbouwshop vastgestelde en aan de klant/koper/koper bekend gemaakte procedures.
  2. Alle (licentieplichtige) producten worden alleen geleverd aan bedrijven gevestigd in Nederland en die in het bezit zijn van een licentie. Voor producten zoals Muisstop, Pro Trap vangplaten en fruitvlieg vallen is geen licentie nodig en kan door iedereen gekocht worden.
 
 1. Koopovereenkomst
  1. Glastuinbouwshop spreekt van een koopovereenkomst na plaatsing van de order op onze website. Ter bevestiging sturen we u een email met daarin de factuur (inclusief 21% BTW en verzendkosten) en adres gegevens zoals de klant/koper die heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de klant/koper. Mocht u toch nog een fout ontdekken in uw order laat het ons dan zo snel mogelijk weten. De bestelling wordt soms al binnen 1 uur verzonden!
Per telefoon: 0251-254405
Per e-mail: info@glastuinbouwshop.nl
 
 1. Contract per e-mail
  1. Een contract per e-mail is gewoon rechtsgeldig, tenzij de wet andere eisen aan het contract stelt of als partijen iets anders zijn overeenkomen.
  2. Ter bevestiging sturen wij een email met daarin alle order- en adresgegevens zoals door de klant/koper ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de klant/koper.
 
 1. De producten
  1. De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en bezitten de eigenschappen die door Glastuinbouwshop worden beschreven.
  2. Glastuinbouwshop is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie.
  3. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant/koper bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn als hij tot koop overgaat.
 
 1. Prijzen
  1. Alle prijzen vermeldt op Glastuinbouwshop.nl zijn exclusief BTW.
  2. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen.
  3. Voor de verzendtarieven verwijzen wij u naar de uitgebreide informatie over verzenden en betalen op onze website.
  4. Glastuinbouwshop heeft het recht de voorwaarden en de tarieven met betrekking tot de producten te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden en tarieven zullen niet van toepassing zijn op bestellingen, die voor de invoering van de wijziging zijn gedaan.
 
 1. Koop op afstand 
  1. Bij verkoop op afstand (telefoon en internet) dient Glastuinbouwshop het bestelde product(en) te leveren binnen dertig dagen, tenzij Glastuinbouwshop met u als klant/koper iets anders heeft afgesproken. Indien Glastuinbouwshop merkt dat zij u niet op tijd kan leveren, stelt Glastuinbouwshop u als klant/koper hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Als Glastuinbouwshop u niet binnen dertig dagen heeft geleverd, dan mag u als klant/koper afzien van de koop. Glastuinbouwshop zal dan direct het aankoopbedrag aan u terug betalen.
 
 1. Betalingswijze
  1. De klant/koper zal alle bedragen die hij in verband met bestellingen aan Glastuinbouwshop verschuldigd is op een door Glastuinbouwshop vastgestelde betalingswijze voldoen, binnen de daartoe vastgestelde (of nader overeengekomen) termijn. In het algemeen geldt vooruitbetaald aan Glastuinbouwshop te Heemskerk. De betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders is overeengekomen, en kan op de volgende manieren:
   1. *Overboeken op een door Glastuinbouwshop aangegeven rekeningnummer
   2. *Betalen via iDEAL
   3. *Betalen via PayPal
   4. *Betalen via VISA, V PAY, VISA Electron
   5. *Betalen via MasterCard
   6. *Betalen via eMaestro
   7. *Betalen via Bancontact
   8. *Betalen via Bankoverboeking
  2. Mogelijk kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van bepaalde betaalmethodes. Voor de hoogte  van deze kosten kunt u terecht op onze website.
 
 1. Vervoer en Aflevering
  1. Glastuinbouwshop draagt het risico van beschadiging of verlies van de producten tot het moment van aflevering van de zending aan het overeengekomen adres.
  2. Indien aflevering op het overeengekomen adres niet mogelijk blijkt te zijn, zal Glastuinbouwshop de zending in overeenstemming met de voor de zending geldende procedure behandelen en de klant/koper daarover informeren.
  3. De aansprakelijkheid van Glastuinbouwshop met betrekking tot de door de klant/koper geleden schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van een bestelling is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat Glastuinbouwshop de klant/koper verschuldigd is, wanneer de bestelling volgens afspraak zou zijn uitgevoerd.
  4. Indien de wederpartij de door ons ter levering aangeboden goederen om welke reden dan ook niet afneemt, komen alle kosten welke hieruit voor ons voortvloeien, zoals bijvoorbeeld vervoers- en opslagkosten, voor de rekeningen van de wederpartij. Na een periode van 2 weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van de betreffende zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten die daarmee zijn gemoeid, komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd het recht van ons volledige schadevergoeding te vorderen.
 
 1. Overmacht
  1. Indien wij onze verplichten uit de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kunnen nakomen als gevolg van overmacht zijn wij gerechtigd naar onze keuze hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten met de duur der overmacht, zonder dat wij schadeplichtig zijn.
  2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk dan wel bezwaarlijker of kostbaarder maakt, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog staat van beleg, oproer, werkstaking, weersinvloeden, brand, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie, transportmoeilijkheden, ernstige storingen in ons bedrijf of niet tijdige of niet behoorlijke uitvoeringen door toeleveringsbedrijven.
 
 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Bij verkoop door ons aan de wederpartij zal de eigendom van de verkochte zaken niet eerder overgaan dan op het moment waarop integraal aan ons voldaan zijn:
   1. de door de wederpartij verschuldigde koopsom en het eventueel meerdere verschuldigde terzake alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en verrichte of te verrichten werkzaamheden.
   2. Alle vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst.
  2. De wederpartij is voor de algehele vertaling der openstaande vorderingen niet bevoegd de door ons geleverde goederen aan derden te verpanden of de eigendom over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsuitoefeningen of de normale bestemming der goederen. De wederpartij heeft jegens ons een mededelingsplicht indien derden rechten (willen) doen gelden op door ons onder het eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
  3. In geval van handelingen van de wederpartij, waaruit blijkt dat deze niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, er sprake is van betalingsachterstand, surseance van betaling of faillissement aan de zijde van de wederpartij, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek de verkochte zaken aan ons terug te geven. Daartoe zijn wij bevoegd ons zonder schriftelijke waarschuwing of mededeling bij de wederpartij te vervoegen teneinde de verkochte zaken direct onder ons te nemen.
 
 1. Aansprakelijkheid
  1. Omdat vele factoren buiten ons om, zoals de bewaring en/of opslag en/of toepassing volgens de etiketvoorschriften door wederpartij van de geleverde goederen, alsmede onder andere weersinvloeden op de werking daarvan, het resultaat kunnen beïnvloeden, kunnen wij niet instaan voor een deugdelijke werking van de geleverde goederen.
  2. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/of andere schade, direct of indirect, voortvloeiende uit onder andere het laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, het in het verkeer brengen of gebruik van de geleverde goederen.
  3. Mede gelet op het bepaalde in sub a zijn wij evenmin aansprakelijk voor schade welke ontstaat in verband met door ons en/of door ons ingeschakelde tussenpersonen en/of vertegenwoordigers en/of werknemers verstrekte mededelingen en/of toelichten en/of adviezen, in de ruimste zin des woords, onder andere ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, de samenstelling en/of de geschiktheid van door ons of derden aan wederpartij te leveren of te verstrekken goederen. Gebruik van geleverde goederen in strijd met de voorschriften van de fabrikant, geschiedt altijd voor eigen risico en rekening van de wederpartij.
  4. Indien wij niettemin aansprakelijk zouden zijn voor door de wederpartij geleden schade zijn wij slechts gehouden tot betaling van een bedrag tot ten hoofste de factuurwaarde van de door ons of derde geleverde goederen in verband waarmee de schade is ontstaan.
  5. De in dit artikel gestelde aansprakelijkheidsuitsluiting respectievelijk beperking gelden niet ingeval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid.
 
 1. Partiele nietigheid
  1. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden door de wederpartij ofwel ten gevolge van een rechterlijke uitspraak niet of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 
 1. Ontbinding
  1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
   1. wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
   2. wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
   3. wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;
   4. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
   5. wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.
  2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere partij - na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Glastuinbouwshop op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Glastuinbouwshop de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Glastuinbouwshop behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen
 
 1. Privacy
  1. Glastuinbouwshop werkt aan de bescherming van uw privacy op het internet. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Glastuinbouwshop. De inhoud van ons privacy beleid kan aan verandering onderhevig zijn, daarom is het aan te raden deze voorwaarden door te nemen telkens wanneer u onze website bezoekt. Glastuinbouwshop is verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens die u aan ons opgeeft zoals b.v. naam, adres, geboortedatum en e-mail adres. De gegevens worden opgeslagen binnen de administratie van Glastuinbouwshop. 
  2. Glastuinbouwshop is eigenaar van de gelijknamige website www.Glastuinbouwshop.nl en zal gegevens van de klant/koper niet aan derden ter beschikking stellen.
 
 1. Annuleringskosten
  1. Alle kosten die gemaakt zijn naar aanleiding van een bestelling, kunnen, ingeval van annulering van de bestelling, in rekening worden gebracht van de wederpartij.
 
 1. Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter
  1. Klachten en geschillen probeert Glastuinbouwshop binnen 30 werkdagen af te handelen, mocht dit niet lukken dan krijgt de klant/koper hierover bericht.
  2. De klant/koper heeft het recht om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.
  3. Op alle overeenkomsten met Glastuinbouwshop is Nederlands recht van toepassing.
 
Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 18 juli 2017
 

 

Over ons

Glastuinbouwshop is in 2016 opgericht door Q-chem B.V.
Wij verkopen zowel biologische als chemische gewasbeschermingsmiddelen voor de glastuinbouwsector.

Certificatie Distributie Gewasbeschermingsmiddelen

Licentieplicht

Voor alle profesionele gewasbeschermingsmiddelen geldt dat ze uitsluitend worden verkocht op vertoon van een geldige gewasbeschermingslicentie en recente en kloppende bedrijfsgegevens.

Als uw licentie nog niet in onze administratie aanwezig is, kunt u deze samen met uw bedrijfsgegevens, mailen naar licentie@glastuinbouwshop.nl

 

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn  exclusief  BTW   

Powered by CCV Shop software webshop

Glastuinbouwshop.nl maakt gebruik van cookies zodat wij je beter van dienst kunnen zijn op onze website. We slaan geen persoonlijke gegevens op.
Professionele gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen verkocht worden aan bedrijven met een licentie.

Heeft u deze licentie nog niet eerder aan ons verzonden, doe dit dan door middel van het sturen van een e-mail naar licentie@glastuinbouwshop.nl